Memorial Sağlık Grubu Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri

 

Misyonumuz

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sağlıkta dünya markası olmak.

Vizyonumuz

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak.

Değerlerimiz

 • Öncülük
 • Empati
 • Dürüstlük
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • Mükemmellik

MSG’de iş yapma anlayışımızı ortaya koyan en önemli değerlerimizden biri Etik Kurallar ve Çalışma Prensibimizdir.

 

Memorial Sağlık Grubu Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri kılavuzu davranış standardımızı belirlemenin yanı sıra, yolsuzluk ile mücadele edilmesine ilişkin kuralları içerir, çalışanlarımızın saygın çalışma ortamlarında çalışmasını sağlar, bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin standartları belirler ve dış ilişkilerimizde benimseyeceğimiz davranış modelimiz hakkında bize rehberlik eder.

Organizasyonumuzdaki liderlerimiz örnek davranışlar sergileyerek çalışanlarımıza öncülük etmekten ve iş kararlarını Memorial Sağlık Grubu Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri’ ne uygun olarak vermekten sorumludurlar.

Tüm çalışanlarımız, Memorial Sağlık Grubu Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri’ne uymakla yükümlüdürler. Tüm iş ortaklarımızdan (Tedarikçiler,iş ortaklarımız, hasta ve hasta yakınları) iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm diğer politika, prensip ve uygulamalara uymaları beklenir.

MSG Çalışan İlişkileri

MSG, Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. MSG, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedeflemektedir.

“En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası, MSG’nin benimsediği temel ilkelerden biridir. Bu doğrultuda kurum vizyonumuz “Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu çerçevede MSG Çalışan ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketimize kazandırmak,
 2. Çalışanlarla ilgili tüm insan kaynakları uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet, bedensel engel, yaş gibi özellikler sebebiyle ayrımcılık yapmamak,
 3. Çalışanların yeteneklerinden ve yaratıcılığından katma değer sağlamak,
 4. Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlamak,
 5. Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,
 6. Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak,
 7. Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak
 8. Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
 9. İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak,
 10. İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek,
 11. Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak. Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,
 12. İnsan haklarına saygılı olmak,

Çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.

Hissedar İlişkileri

 1. Hissedarlarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak,
 2. Hissedarlarının sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami gayreti göstermek, oluşan karı hissedarlara dağıtmak ya da yatırıma yönlendirmek,
 3. Hissedarlarına ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlamak,
 4. MSG’nin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak; sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.

Devlet İlişkileri

 1. Faaliyet gösterilen ve gösterilebilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak,
 2. Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
 3. Kamu kurumları ve diğer devlet kuruluşlarıyla ilişkilerde tüm MSG politikalarına uymak.

Sosyal Sorumluluk

MSG, kuruluşların hizmet ettikleri toplumla birlikte büyüyebileceğine inanmaktadır.

 1. Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek,
 2. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,

Hasta ve Hasta Yakını İlişkileri

 1. Hastalarımız için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
 2. Kaliteli ve etik hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
 3. Hasta ve yakınları ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,
 4. Hasta ve yakınlarına tam, doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmak.

Tedarikçiler ile İlişkiler

 1. Tedarikçiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak,
 2. Rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına karşılıklı uymak,
 3. Tedarikçi firma seçimlerinde mutlak objektif kriterler ile karar vermek. Çıkar ilişkisi oluşturabilecek akraba, tanıdık firmalara veya şahıslara iş vermemek, almamak.
 4. Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

Rakip ve Rekabet İlişkileri

 1. Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak,
 2. Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hâkim durumunu kötüye kullanmamak,
 3. Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirket’i temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

MSG adının profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm MSG çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, MSG çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalara daima uymak,
 2. Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 3. Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
 4. Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm politika, prensip ve uygulamalara uygun olarak hareket etmek,
 5. Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
 6. Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
 7. Şirketin bilgi dokümantasyonu ve tüm maddi, gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal,hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 8. Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
 9. Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,
 10. Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınmak,
 11. Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 12. Üçüncü şahıslardan gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
 13. Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olmasını sağlamak
 14. Doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
 15. Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak,
 16. MSG’ye ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak,
 17. İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak,
 18. MSG, MSG hastaları ve MSG’nin iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü şahıslar ile paylaşmamak,
 19. Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü şahıslar lehine haksız menfaat sağlamamak,
 20. Yapılacak kişisel yatırımlarda, MSG ile çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
 21. Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden MSG’deki görevini zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
 22. Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin, birinci derece akraba olması durumunda üst amire bilgi vermek,
 23. Ticari ilişki içinde bulunan bir başka şirkette yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek,
 24. Kendi veya yakınları lehine işlem yapmamak,
 25. İş ilişkisi içerisinde bulunan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık, konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / dışı  geziler, vb. davetlere Genel Müdür, Grup Direktörleri ve İK Direktörünün onayı olmadan katılmamak,
 26. MSG’deki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da bir şirkete ortak olarak MSG’den aldığı bilgi, belgeyi  kullanarak MSG’ye iş satmak,
 27. MSG’ye ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek,
 28. Personel, çalışma saatleri dışında dahi olsa, iş sözleşmesiyle Şirket’te üstlendiği görev dışında görev alacaksa İK Direktörü ve bölüm Direktörü onayına sunmak,

Yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki şirket adına temsilcilik veya üyelik görevleri, Şirket Yönetimi’nin onayına bağlıdır. Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda personelin şirket dışındaki bir kurum veya kuruluşta görev alması, Şirket Genel Müdür’ün yazılı onayına bağlıdır.

Yolsuzlukla Mücadele

MSG’de rüşvete veya herhangi bir tür yolsuzluğa sıfır tolerans gösterilmekte ve derhal ilgili kişinin iş akdi fesh edilmekte ve suç duyurunda bulunulmaktadır.

Hiçbir MSG çalışanı ya da yöneticisi veya MSG adına hareket eden üçüncü şahıslar, bir devlet memuruna, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü temsilcisine ya da başka herhangi bir tüzel kişiliğin çalışanına, o kişinin kararlarını veya edimlerini MSG’ye haksız kazanç sağlama doğrultusunda etkilemek için rüşvet veya maddi değer taşıyan herhangi bir şeyi doğrudan veya dolaylı olarak vaat veya teklif edemez ve veremez.

Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif edemez.

Benzer şekilde hiçbir MSG çalışanının herhangi bir taraftan rüşvet talep etmesi, doğrudan ya da dolaylı şekilde alması kesinlikle yasaktır.

Siyasi Faaliyet Yasağı

MSG, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, MSG Etik Kurallar ve Çalışma Prensiplerinin veya bir başka MSG politikasının ya da MSG’nin tabii olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirse bu durumu MSG Etik Hattına bildirmekle yükümlüdür.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde bildirimin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

Etik Davranış Kurulu

MSG Etik Kurulu, ihbarları alır ve değerlendirir.

Kendisine bildirimde bulunan Etik Kurul Üyesi, konudan diğer kurul üyelerini bilgilendirir.  Araştırma ve inceleme sonuçları Etik Kurul üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda değerlendirilir. Alınacak aksiyonlar, tedbirler ve cezalar bu toplantıda kararlaştırılır ve gizlilik esasında yürütülür.

Kapat
Add to cart
Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek
Canlı Destek - Evde Sağlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?